Arkiv

2007-2011 Se länk: http://studentmakt.wordpress.com/

2011-2013 Se nedan

130608: KSF finns nu på Twitter
Under sommaren och hösten kommer vi utföra ett omfattande underhållsarbete av vår hemsida; studentmakt.nu kommer släckas ner till förmån för kdstudent.se. Arbetet beräknas vara helt klart först vid nyår. Innan dess kommer vår främsta kommunikationskanal vara Twitter: @kdstudent

130404: Välkommen Annamaria!
KSF har hållit extrakongress på Munkbron 1, Stockholm och där beslutat att utse Annamaria Johansson till ledamot av förbundsstyrelsen.

130302: Ny förbundsstyrelse för KSF
KSF har hållit kongress på Södergården hemgård, Stockholm. Till ny förbundsordförande valdes Andreas Brager. Till förste vice ordförande valdes Carl Olehäll och till andre vice valdes Rebecka Englund.

120519: KSF har valt ny förbundsstyrelse
Till ny förbundsordförande valdes Jessica Presits. Till vice ordförande valdes Andreas Brager och till andre vice valdes Paulina Ahlbäck.

120216: Delbetänkande om nya utbildningsmyndigheter
Idag presenterar Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen sitt delbetänkande. Regeringen önskar effektivisera och omorganisera den verksamhet som för närvarande bedrivs vid Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret (IPK), i syfte att skapa en effektiv och tydlig ansvarsfördelning. Enligt förslaget skall den granskande verksamheten skiljas från den främjande och serviceinriktade verksamheten.

Medan delar av den verksamhet som idag bedrivs vid HSV föreslås renodlas i en ny granskningsmyndighet, föreslås VHS, IPK och delar av HSV sammanföras i en ny servicemyndighet. I sitt yttrande tillstyrker HSV utredningens förslag med undantag av verkets synpunkter om exempelvis dimensionering och budgetering av de nya myndigheternas uppdrag, informationsuppdragets omfång och granskningsmyndighetschefens titel.

120209: ”Nu gäller det att göra verkstad av snacket”
I sin femte förbundskrönika i Kristdemokraten skriver Erik Unogård att barns och ungas uppväxtvillkor är ett angeläget fokusområde inom vilket Kristdemokraterna är trovärdiga. KSF-ordföranden påpekar dock att det utnämnda området ännu behöver fyllas med slagkraftig substans.

– Politikutvecklingsarbetet är förvisso påbörjat och pågår på flera partifronter men anspråken på tydliga politiska budskap lär knappast ge sig till tåls. Socialdemokraterna är inte ensamma om sitt omedelbara behov av att på nytt tala om politik, snarare än politiker, skriver Unogård.

120131: Övningsskolor ska höja kvaliteten i lärarutbildningen
Regeringen vill förbättra den nya lärarutbildningen ytterligare genom att samla lärarstudenterna vid så kallade övningsskolor under den verksamhetsförlagda delen av deras utbildningar. Idag sprids lärarstudenterna ut över ett stort antal skolor, vilket flera utvärderingar har kritiserat med hänvisning till exempelvis bristande handledning och uppföljning. Utbildningsdirektör Thomas Persson skall framställa förslag om ett övningsskolsystem senast i juni i år.

120128: Högpolitisk helg i Västerås
Kristdemokraterna samlades för 2012 års kommun- och landstingspolitiska dagar i Västerås fanns KSF på plats för att dela ut information och svara på frågor. Under den andra och sista dagen passade man dessutom på att besöka Moderata Studenters riksårsmöte, vilket också gick av stapeln i Västerås.

120118: Uppdrag om 500 nya årsplatser i Västra Götaland
Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att förbereda för 500 nya årsplatser inom yrkeshögskolan i Västra Götalandsregionen. Detta uppdrag är en del av den satsning som regeringen gör för att underlätta omställning i Trollhättan och omgivande kommuner.

120115: Dags för årlig försvarskonferens i Sälen
På söndag inleds Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen, vid vilken bland andra försvarsminister Sten Tolgfors och överbefälhavare Sverker Göranson kommer att tala. Vid rikskonferensen kommer inte mindre än fyra kristdemokratiska ungdomar/studenter att närvara.

120112: Nya utbildningsmöjligheter för funktionsnedsatta
Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna särskilda bidrag till anordnare som handikappanpassar sin utbildning. Idag finns nämligen inga generellt anpassade utbildningar för personer med funktionsnedsättningar inom yrkeshögskolan.

111222: Kunskap – mänsklighetsnytta eller självändamål?
I sin fjärde förbundskrönika i Kristdemokraten tillstår Erik Unogård att det globala sökandet efter kunskap om hur natur och samhälle fungerar är avgörande för att klara de närmaste årtiondenas hantering av exempelvis klimatförändringar och epidemier.

– Men sökandet efter kunskap och ”sanning” – som en del av såväl den mänskliga naturen som det civiliserade samhället – är också den enskilda människans. Det är ett självändamål och en mänsklig rättighet som måste värnas i alla lägen, skriver KSF-ordföranden.

111220: ”Vi nekas tillträde till lärosätenas lokaler”
I dagens upplaga av Svenska Dagbladet har representanter för sju politiska studentförbund skrivit en gemensam debattartikel ”i protest mot hur studentkårer och Sveriges högskolor och universitet behandlar partipolitiska föreningar”.

– Det motstånd som universitet, högskolor och studentkårer uppvisar mot partipolitiska organisationer är oacceptabelt, skriver Gröna Studenter, Socialdemokratiska Studentförbundet, Moderata Studenter, Centerstudenter, Vänsterns Studentförbund, Liberala studenter samt KSF.

111219: Studieorganisationen Framtidsbildarna upphör
Den 16 december beslutade Framtidsbildarnas årsmöte att studieorganisationen ska upphöra. Därmed hade beslutet stadgeenligt fattats av två årsmöten i följd. Istället kommer Kristdemokraterna att söka samverkan med ett nytt studieförbund.

De kristdemokratiska kvinno-, senior-, student- och ungdomsförbunden samt idéinstitutet Civitas, vilka tillsammans med partiet bildade Framtidsbildarna, kommer dock att fortsätta att samtala om de mycket viktiga utbildningsfrågorna med såväl varandra som deras moderparti.

111215: Rekordlåg ränta för Sveriges studenter
Regeringen har i dag fattat beslut om att räntan för studielån ska sänkas till 1,5 procent. Det är 0,4 procentenheter lägre än årets ränta. Beslutet berör de drygt en miljon människor som har studielån, vars ränta för 2012 blir den lägsta någonsin.

111214: Uppföljning av första terminen med studieavgifter
För de 1 350 studenter som påbörjade avgiftsbelagd utbildning i Sverige i höstas har stödet ökat betydligt, exempelvis med hjälp att hitta bostad. Detta framgår av Högskoleverkets enkätuppföljning av den första terminen med just studieavgifter.

111211: Andra upplagan av Politeia distribuerad
Idag distribueras årets andra upplaga av Politeia. Tidskriften innehåller det senaste nya inom såväl utbildnings- och forskningspolitiken som KSF, korta berättelser om Leo XIII och Robert Schuman samt några intressanta fakta. Kontakta gärna studentförbundet för att ta del av Politeia!

111208: Förbättrade villkor vid barndöd
Eftersom en studerande förälder saknar generell rätt att behålla sitt studiestöd ifall han eller hon skulle välja att avstå från studier i samband med ett barns död har regeringen idag föreslagit förbättringar av villkoren för densamma. Ändringarna i studiestödslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

– Vi ska ha ett studiestöd som fungerar även för studerande föräldrar under de mest tragiska omständigheter, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) och tillägger att det är viktigt att olika regelverk går i samklang, med hänvisning till föräldrars utökade rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med barndöd från och med den 1 januari i år.

111208: Bostadsdiskriminering av studenter
– Flera studieorters bostadsföretag vägrar yrkeshögskolestuderanden att hyra ett studentrum. Denna diskriminering av vissa eftergymnasiala studenter måste upphöra, menar generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan, Pia Enochsson, i ett pressmeddelande idag.

111128: Ny ordförande vill socialförsäkra studenter
Saco Studentråds nya ordförande heter Maria Ehlin Kolk, är läkarstudent och har varit ordförande för Medicine Studerandes Förbund. Under nästkommande år kommer hon och hennes studentråd att fokusera på Studielinjen, vilken är en kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen.

111125: Debatt om bostads-, utrikes- och migrationspolitik
Idag bjöd Liberala studenter i Växjö in till debatt om bostads-, utrikes- och migrationspolitik vid Linnéuniversitet. För KSF:s räkning deltog studentförbundets kontaktperson i Kalmar och Kristdemokratiska Ungdomsförbundets (KDU) tillförordnade distriktsordförande för Kalmar län, Fredrik Sjömar.

111110: Regeringsremiss steg i fel riktning
Regeringens remiss om en ny modell för nomineringar av universitets- och högskolestyrelser engagerar inte bara remissmottagarna utan även KSF:s ordförande. I sin tredje förbundskrönika i Kristdemokraten skriver Erik Unogård nämligen att utnämningsprocesserna bör exkludera de svenska lärosätena lika lite som de bör inkludera politisk inblandning av regeringen.

– Jan Björklund (FP) menar att staten inte ska handplocka högskolornas styrelser, vilket utbildningsministern naturligtvis har rätt i. Men genom att på detta sätt frånta universiteten sina möjligheter att påverka styrelseutnämningarna tar regeringen ett steg i fel riktning, skriver KSF-ordföranden.

111110: Välkommen översyn av studiemedel vid sjukdom
Regeringen har uppdragit åt Centrala studiestödsnämnden (CSN) att, i samråd med Försäkringskassan, genomföra en översyn av studiemedel vid sjukdom. ”Det här är en välkommen utredning”, säger Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd. ”Det finns många problem för studenter som blir sjuka idag men att de inte kan vara deltidssjukskrivna är nog ett av de största.”

111103: Nya Politeia distribuerad
Nu har årets första upplaga av KSF:s egen tidskrift, Politeia, äntligen skickats till studentförbundets medlemmar. Tidskriften har numera intagit formen av ett nyhetsbrev och i samband med utsändningen tillkännagavs dessutom information om förbundets årliga uppsatsstipendium. Kontakta gärna KSF för att ta del av Politeia och/eller ytterligare information om stipendiet!

111103: ”Det handlar inte enbart om demokrati”
I Sveriges universitetslärarförbunds tidning Universitetsläraren intervjuas Sveriges förenade studentkårers (SFS) ordförande, Camilla Georgsson, om konsekvenserna av autonomireformen.

Georgsson är orolig för hur studentinflytandet kan påverkas utan fasta strukturer och menar att studenter inte nödvändigtvis kommer att kunna påverka vilka som väljs till deras lärare framöver.

– Det handlar inte enbart om demokrati utan även om rättssäkerhet och kvalitet. De som är berörda av besluten som fattas måste kunna göra sig hörda, menar SFS-ordföranden.

111031: Studerande föräldralediga nekas sjukpenning
Genom Sveriges Radios försorg uppmärksammas nu ännu en olycklig följdverkan av den rådande uteslutningen av studenter från fungerande sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. När Camilla Larsson behövde sjukskrivas efter en operation fick hon nämligen erfara att kombinationen av deltidsstudier och deltidsföräldraledighet inte rymmer någon sjukförsäkring.

Enligt en representant för Försäkringskassan krävs en lagändring för att möjliggöra ett annat utfall i liknande fall. En sådan lagändring kan komma att bli resultatet av riksdagsledamot Caroline Szybers (KD) motion (2011/12:Sf238) om att utreda dagens koppling av så kallad sjukpenninggrundande inkomst, SGI, till studiemedlets utnyttjande.

– Det är viktigt att den ekonomiska situationen för studenten inte avskräcker från högre utbildning. Satsningar på utbildningssystemet måste följas upp av satsningar som säkerställer den enskilde studentens trygghet. De studerande i Sverige behöver ett finansieringssystem som är tryggt, rättvist och förutsägbart, skriver Szyber i motionen.

111024: Kristdemokratiskt ställningstagande uppmärksammat
Ordföranden för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, Friedrich Heger, kommenterar nu den utbildningskonferens som gick av stapeln i Stockholm för en vecka sedan. Konferensen inbegrep bland annat en paneldebatt om likvärdighet i utbildningarna till lärare och studie- och yrkesvägledare, i vilken Erik Unogård deltog. KSF-ordförandens ställningstagande för grund- och gymnasieskolans förstatligande behagade inte alla debattdeltagare men verkar ha klingat desto bättre i Hegers öron.

– Erika Karlénius, språkrör för Gröna Studenter var inte så glad över ställningstagandet: ”Kul att debattera med övriga studentförbund men ibland svårt då de ej tycker som moderpartiet & felaktig bild av koncensus uppstår.” Men kanske är det bäst att gå emot sitt moderparti om man förstått tidens tecken rätt? I många andra frågor har studentförbunden varit först ut med förslag på förändringar, vilka moderpartierna snappat upp, skriver Heger.

111024: På väg mot ny myndighetsstruktur
I juni tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå en omorganisation av Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret. De tre myndigheterna ska närmare bestämt bilda två nya myndigheter.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 16 januari 2012 och den nya myndighetsstrukturen ska träda i kraft den 1 januari 2013. På utredningens nybyggda webbplats finns information om fler hållpunkter och det insamlade underlaget.

111023: Erik Unogård nominerar partipresidium
KSF:s ordförande, Erik Unogård, nominerar Mats Odell, Ebba Busch och Peter Kullgren som nytt presidium för Kristdemokraterna. Unogård ställer sig därmed bakom Kristdemokratiska Ungdomsförbundets (KDU) förslag, vilket KSF-ordföranden hänvisar till sitt deltagande i de diskussioner som resulterade i ungdomsförbundets nominering av partipresidium.

– Anmärkningsvärt i det som nu sker är nämligen att inget enda sidoförbund har uttalat sitt stöd för Göran Hägglund. Ungdomsförbundet och studentförbundet stöder Odell, sina 64 år till trots (det verkar således inte ha med åldern att göra), kommenterar Världen idags ledarskribent Lukas Berggren.

111021: Utredning om läkarutbildning och allmäntjänstgöring
Med svensk läkarutbildning kan god kvalitet men oklar ansvarsfördelning förknippas. Det framgår av exempelvis Riksrevisionens och Högskoleverkets utlåtanden om utbildningen, vilka påvisar att kvalitetssäkringen av allmäntjänstgöringen – som är en del av utbildningen, trots att läkarkandidaterna inte längre är studenter – är problematisk.

Från europeiskt håll ställs dessutom frågan om den svenska läkarutbildningen är tillräckligt anpassad för att kunna ingå i systemet för godkännande av yrkeskvalifikationer. Av de här orsakerna har regeringen nu tillsatt en utredning som senast den 31 december 2012 ska redovisa en översyn av hur läkare utbildas i Sverige.

111016: Lyckad paneldebatt om likvärdighet
Den 15 och 16 oktober gick Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening utbildningskonferens för blivande lärare och studie- och yrkesvägledare av stapeln i Stockholm. Konferensen fokuserade likvärdighet i deltagarnas utbildningar, vilken bland annat behandlades genom en paneldebatt. Debatten samlade representanter för KSF, Gröna Studenter, Socialdemokratiska Studentförbundet samt Stockholms universitets studentkår och uppskattades av konferensens arrangörer och deltagare.

111014: Fler och nya uppgifter för Högskoleverket
Universitetskansler Lars Haikola kommenterar höstens budgetproposition på Universitetskanslern tycker. Haikola menar att budgetpropositionen signalerar betydande förändringar för högskolesektorn och identifierar Högskoleverkets tre nya uppgifter ”som symptom på de ökade kraven på effektivitet och nytta som präglar dagens högskoledebatt”.

– I högskolesektorn bör vi nu planera för ett nytt högskolelandskap – ett som karakteriseras av färre, större och starkare lärosäten. Detta är ett omfattande och grannlaga arbete som kräver noggrann analys av styrkor och svagheter. Dessutom krävs uthållighet och modiga ledare, skriver universitetskanslern.

110930: Saco Studentråd positivt om SOU 2011:26
I sitt remissvar till utredningen Studiemedel för gränslös kunskap välkomnar Saco Studentråd regeringens försök att förbättra och förenkla studiestödssystemet för utlandsstudier. Studentrådet menar att nuvarande system uppvisar klara brister men att utredningen identifierar de centralaste problemen. Sammantaget anses huvudförslaget medföra en avsevärd förbättring i förhållande till nuvarande ordning.

110920: Öppna högskolorna för möten och samtal
I sin andra förbundskrönika i Kristdemokraten skriver Erik Unogård att de svenska lärosätena har haft en läxa att göra inför det nya läsåret. KSF-ordföranden hoppas närmare bestämt att ”landets rektorer har sett till att öppna portarna till deras lärosäten” och hänvisar till de politiska studentförbundens tidigare svårigheter för att verka just där.

110919: Fler läkare, tandläkare, sjuksköterskor och ingenjörer
I regeringens budgetproposition ingår bland annat förslag om att bygga ut de högre utbildningarna till läkare, tandläkare, sjuksköterska och ingenjör. Såväl vården som industrin är nämligen i stora behov av utbildad och kompetent arbetskraft, menar man.

Samtidigt som flera myndigheter varnar för stora personalbrister, utmålar Arbetsförmedlingen ingenjörsyrket som det största bristyrket framöver. Därför föreslår regeringen en utbyggnad av ovannämnda utbildningar med uppemot 2 000 nybörjarplatser.

110918: Fler stipendier till utländska studenter
Sedan den 1 juli i år behöver utländska studenter som vill studera vid svenska universitet och högskolor betala för sina utbildningar. Avsikten med denna reform är att Sverige ska konkurrera om studenter med utbildningar av hög kvalitet, inte med gratis utbildning. Men för att även de studenter som inte har råd att finansiera sina studier ska ha möjlighet att komma till Sverige har regeringen infört två stipendieprogram.

– Kvaliteten på våra universitetsutbildningar höjs av att framgångsrika internationella studenter deltar, menar utbildningsminister Jan Björklund (FP). Inom ramen för budgetpropositionen föreslår regeringen nu att stipendieprogrammet för personer från biståndsländer ökas kraftigt, liksom att det ska kunna sökas av studenter från samtliga länder som enligt OECD räknas som biståndsländer.

110917: ”Olönsamt bygga för studenter”
I Sydsvenska Dagbladet framför företrädare för Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och ett antal politiska studentförbund – däribland KSF – nu gemensamma förslag om den nybyggnation av bostäder för studenter och unga som man anser är ”en utvecklingsfråga för hela Sverige”.

– Den mest grundläggande förutsättningen för att kunna studera är att man har någonstans att bo. Dessvärre är Sveriges bostadsmarknad i obalans, och alldeles för många tvingas välja bort studier på grund av bristen på studentbostäder. I grund och botten beror problemet på att det är ekonomiskt olönsamt att bygga för studenter, skriver företrädarna.

110912: TCO: ”Bra att regeringen satsar på utbildning för unga”
– Det är välkommet att regeringen satsar på utbildning för unga, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande idag. Nordmark syftar på regeringens besked om att förestående budgetproposition ska innehålla en satsning om 1,3 miljarder kronor på utbildning och arbetsmarknadsinsatser för unga.

TCO vill dock också se en satsning på akademikerpraktik ”så att unga som examineras från högskolan får direkt nytta av de investeringar de gjort i sina studieår” och förespråkar det av centralorganisationens förslag som syftar till att ge samtliga ungdomar fullständiga gymnasieutbildningar.

110910: 400 Mkr satsas på humaniora och samhällsvetenskap
Idag låter Utbildningsdepartementet meddela att regeringen kommer att satsa 400 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap. Reformen skall finansieras genom en minskning av den ersättning som de svenska lärosätena får för studenter som inte studerar aktivt.

Regeringen menar att de senaste 20 årens kraftiga expansion av den svenska högskoleutbildningen har urholkat undervisningens kvalitet, vilket drabbat utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap särskilt hårt. Därför kommer en höjning av grundutbildningsanslaget för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi att ingå i budgetpropositionen.

– Det har under alldeles för många år varit ett ensidigt fokus på att öka antalet platser på högskolan. Nu måste vi satsa på att höja kvaliteten på den undervisning studenterna får, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

110905: KSF fördjupar samarbete med KDU
Under helgen avancerade KSF i sitt arbete för att fördjupa samarbetet med Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Då medverkade studentförbundets ordförande Erik Unogård nämligen vid KDU:s förbundsstyrelsemöte.

Unogård är adjungerad i styrelsen, vilket innebär att denne åtnjuter närvaro-, yttrande- och förslags- men inte rösträtt vid sammanträdena. ”Min medverkan i KDU:s styrelse är ett viktigt led i KSF:s närmande mot KDU”, säger KSF-ordföranden.

110902: Yrkeshögskoleutbildningar ökar
– Antalet studerande inom yrkeshögskola liksom antalet ansökningar om att få starta yrkeshögskoleutbildningar har aldrig varit så högt som nu. Det visar att det finns ett stort behov av eftergymnasiala kvalificerade yrkesutbildningar med stark arbetslivskoppling, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Pia Enochsson i ett pressmeddelande idag.

Under hösten kommer cirka 16 500 nya studerande att påbörja olika yrkeshögskoleutbildningar i framförallt Stockholms län, Skåne och Västra Götaland. Sammanlagt kommer cirka 32 500 studerande att studera vid yrkeshögskoleutbildningar som noggrant har avpassas gentemot arbetsmarknadens behov.

110831: HSV-sammanställning: Historiskt många studenter
Trots införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter har de flesta av landets lärosäten inte några problem att fylla sina studieplatser. Det visar Högskoleverkets, HSV, sammanställning av universitetens och högskolornas prognoser för innevarande år.

Antalet helårsstudenter kommer förvisso att minska i förhållande till rekordåret 2010, men i övrigt handlar det alltjämt om historiskt stora volymer. De flesta lärosätena räknar rentav med att kunna utnyttja takbeloppet, vilket är den maximala ersättning som de kan erhålla för helårsstudenter och -prestationer.

110830: KSF ansöker om medlemskap i Folk och Försvar
Kristdemokratiska Studentförbundet, KSF, ansöker just nu om medlemskap i Folk och Försvar, vars verksamhet syftar till att bland annat informera om riksdagens och regeringens beslutade försvars- och säkerhetspolitik, främja den säkerhets- och försvarspolitiska debatten samt verka för att dessa frågor förblir folkets angelägenheter.

– Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati. Våra medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt, skriver Folk och Försvar.

I Folk och Försvar ingår Kristdemokratiska Ungdomsförbundet redan som medlemsorganisation, vars före detta ordförande, Charlie Weimers, dessutom är styrelseledamot i Folk och Försvar. Enligt Weimers är Folk och Försvar ”landets främsta forum för säkerhetspolitisk debatt och dialog”.

110826: Ny forskningsberedning utsedd
Regeringen har nu utsett en ny forskningsberedning. Beredningen är ett, till regeringen, rådgivande organ i frågor om forskning och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. Dess diskussioner kommer att fokusera den forskningsproposition som skall framställas under nästa års höst.

– Sverige ska vara en världsledande forskningsnation. Forskningsberedningen är en plats där företrädare för universitet, forskare och näringslivet möter regeringen och diskuterar hur vi bäst kan stå starka i den globala konkurrensen, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

110826: Attefall hårt ansatt även av KD
– Bostadsmarknaden måste finnas med som variabel när man väljer utbildning och universitetsstad, uppmanade bostadsminister Stefan Attefall (KD) i en intervju i Metro i onsdags. Bostadsministern flaggade också för att bostadsfrågan kan komma att påverka hur regeringen tilldelar studieplatser till landets lärosäten.

Efter intervjun har kritiken mot Attefall varit hård. Bland annat har representanter för flera av Stockholms studentorganisationer, borgerliga och rödgröna partier sällat sig till kritikerskaran. Till och med Kristdemokraterna i Stockholm är kritiskt: ”Det är inte en ministers uppgift att säga till studenter var de ska studera”, menar Erik Slottner, förste vice gruppledare för KD i Stockholms stad.

Nu väljer Attefall att förtydliga sitt råd till de studenter som vill studera på orter med stora bostadsbrister:
– Man ska självklart gå den utbildning man vill gå. Sedan får man tyvärr lägga ned mycket energi för att hitta en bostad, säger han.

110824: KSF inrättar lokal förening i Örebro
Av studentförbundets verksamhetsplan för 2011 framgår att en av målsättningarna ”är att registrera lokala studentföreningar vid samtliga svenska universitet och högskolor”. Därför kan KSF med glädje presentera KSF Örebro som (verksamhets)årets första nybildade studentförening! KSF Örebro kommer att ledas av ordföranden Anna Theodossiou, som studerar vid Örebro universitets juristprogram.

110819: SFS: ”En ohållbar situation”
Sveriges förenade studentkårer (SFS) presenterar idag sin årliga bostadsrapport, vilken granskar studenters bostadssituation inför höstterminens intåg. Granskningen visar att situationen är, med några få undantag, fortsatt svår i de flesta av studentstäderna: Enligt rapporten kan endast fyra av 30 studentstäder garantera studentboende inom 30 dagar.

– Den svåra bostadssituationen för studenter ligger fortsatt på en ohållbar nivå. Ett starkt lokalt samarbete där studenternas behov står i fokus är en framgångsfaktor som fler kommuner och regioner måste ta till sig. Studenter ska ses som en investering, inte som ett problem, kommenterar SFS-ordföranden Camilla Georgsson.

110809: Bostadsministern lovar långsiktighet och förenkling
– Bostadssituationen på många orter är så ansträngd att det är lättare att bli antagen till utbildningen än att hitta tak över huvudet, konstaterar bostadsminister Stefan Attefall (KD) i Helsingborgs Dagblad idag. Därför lovar bostadsministern att förbereda fortsatta åtgärder som, genom ”långsiktiga spelregler och minskat regelkrångel”, kan stimulera studentbostadstillgången.

110708: Nya antagningsregler ska säkra rättvis konkurrens
2010 infördes så kallade meritpoäng för svenska gymnasieelever, vilket innebär att desamma numera kan förvärva maximalt 22,5 poäng. I samband med systemets framtagande skapades en särskild kvotgrupp för sökande till högskolan med utländska betyg. Eftersom de inte kan erhålla meritpoäng ansågs det nämligen orättvist att de skulle konkurrera med svenska sökande.

Den utländska kvotgruppen har dock visat sig slå fel: Eftersom platser tilldelas proportionerligt enligt antalet sökande har den utländska kvoten ibland blivit så liten att antalet platser blivit noll. Därför har regeringen nu beslutat att avskaffa den utländska kvoten och istället låta sökande med utländska betyg ingå i samma grupp som sökande med svenska gymnasiebetyg.

110706: Samstämmigt om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring
Almedalsveckan har mycket att erbjuda den studentpolitiskt intresserade. Ett exempel är det TCO– och SFS-arrangerade seminariet Sjukt otryggt – Studenter och socialförsäkringarna, i vilket politikerna Gunnar Axén (M), Tomas Eneroth (S), Gunvor G Ericsson (MP) och Johan Pehrsson (FP) möttes.

– Glädjande var att alla politiker, utom Pehrsson, var på det klara med att det är dags för studenterna att inkluderas i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, skriver Saco Studentråd om seminariet i Studielinjen. Beklagligt att ingen kristdemokratisk partipolitiker fanns på plats för att kunna stämma in i sången om ett socialförsäkringssystem för alla.

110703: Almedalsveckan ett studentförbund fattigare
Tråkigt nog har KSF:s medverkan vid Almedalsveckan gått i stöpet. Tillkortakommandet beror framförallt på att den förberedelsetid som fanns tillgänglig för den nyligen utsedda förbundsstyrelsen blev otillräcklig för att hinna ordna en vettig Visbyvistelse. Istället kommer KSF att arbeta flitigt för att ta revansch om ett år!

110703: Viktiga beslut fattade vid kristdemokratiskt riksting
Strax innan Kristdemokraterna avslutade sitt årliga riksting i Umeå i lördags, behandlades de motioner som tillsammans bildade kapitlet Utbildning & kultur. I kapitlet ingick bland annat motioner om att avskaffa inkomsttaket för studenter med studielån (6:13, KD Täby) och att sammanfoga ett helårsvis fribelopp om 136 960 kronor för studenter med studiemedel (6:14, Anna Theodossiou & Lilla Åström).

Fastän KD tidigare har arbetat för att avskaffa inkomsttaket, ansåg partistyrelsen att ett visst inkomsttak och därmed behovsprövning borde behållas. Och eftersom ”det går att göra en flexibel fördelning av inkomst till ena eller andra kalenderhalvåret”, föreslogs rikstinget besluta att anse även den andra motionen som besvarad. Lyckligtvis fick partistyrelsen inget helgjutet gehör av rikstinget. Istället ställde partiet sig bakom ett fullständigt avskaffande av fribeloppet.

110702: KSF på plats vid Kristdemokraternas riksting i Umeå
Kristdemokraterna samlades för riksting i Umeå fanns KSF på plats. Under två av partimötets tre dagar agerade förbundet som så kallad utställare och fanns med andra ord utanför plenisalen för att dela ut information och svara på frågor. På bilden till höger ses förbundsordförande Erik Unogård vid KSF-bordet.

110630: ”Svenskt Näringsliv vill straffa studenter”
Idag besvarar Sveriges förenade studentkårers (SFS) nuvarande och tillträdande ordföranden Svenskt Näringslivs utspel om sänkta studiebidrag för bland andra humaniora-studenter. SFS menar att förslaget bygger på fördomar och felaktiga analyser och vidhåller att det vore orimligt att straffa enskilda för att tidigare studenter inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

– Med samma logik skulle studenter som är kvinnor eller födda utanför Europa också få lägre studiebidrag. Framtidens jobb finns inte idag och det vore förödande att begränsa den högre utbildningen utifrån dagens erfarenheter, vi är i ständig utveckling och Sveriges högre utbildning måste kunna bidra till densamma, skriver Högå och Georgsson.

110629: ”KSF:s arbete och ändamål ligger i tiden”
I sin första förbundskrönika i Kristdemokraten skriver Erik Unogård om det verksamhetsår som nu ligger framför KSF. Den nyvalde ordföranden menar att förbundets arbete ligger i tiden och hänvisar till Kristdemokraternas identifierande av förbättrad ideologikunskap som ett framgångsrecept för ”omarbetningen av ett kristdemokratiskt budskap som håller till och förbi nästa val”.

110627: Studerande och socialförsäkringen
Idag publiceras rapporten Studerande och socialförsäkringen. Rapporten har tagits fram inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, av Sveriges förenade studentkårer och i referensgruppen för densamma har KSF medverkat.

110610: Kritiska synpunkter på Långtidsutredningen
I sina remissvar på Långtidsutredningens huvudbetänkande uttrycker såväl Högskoleverket som Myndigheten för yrkeshögskolan kritiska synpunkter. Myndigheterna menar till exempel att utredningen behöver kompletteras med de värden som utbildningssystemet tillför både individ och samhälle, liksom att utredningen förbiser yrkeshögskoleutbildningarnas betydelse för näringslivets kompetensförsörjning.

Högskoleverket menar vidare att en djupare analys av utbildningssystemet och studenterna är nödvändig för utredningen, medan Myndigheten för yrkeshögskolan efterlyser en heltäckande genomgång av hela det eftergymnasiala utbildningsområdet. Även Sveriges förenade studentkårer är kritisk och avfärdar utredningens förslag om att möjliggöra studielånets avskrivande för studenter som avslutar sina studier vid 23 års ålder.

110609: ”Universitetskanslern måste få ett tydligare mandat”
Regeringen har idag tillsatt en utredning som skall föreslå en omorganisation av Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret. Regeringen vill nämligen begränsa Högskoleverkets uppdrag till att enbart kvalitetssäkra landets högre utbildning. Idag har myndigheten även i uppdrag att exempelvis informera blivande studenter och att bedöma utländsk högskoleutbildning.

– Universitetskanslern måste få ett tydligare mandat och en möjlighet att fokusera på den oerhört viktiga uppgiften att granska kvaliteten i den högre utbildningen, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP). Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret och övriga delar av Högskoleverket bör istället samlas i en ny myndighet av tydlig service- och samordningskaraktär.

110606: Ny styrelse – ny hemsida
En av den nyligen utsedda förbundsstyrelsens första sysslor efter årskongressen har varit att uppdatera www.studentmakt.nu. KSF:s hemsida är ett viktigt skyltfönster för studentförbundet och dess verksamhet, varför man nu kan presentera den nya versionen med glädje: Välkommen till nya www.studentmakt.nu!

110604: Ny förbundsstyrelse utsedd vid årskongress
Den 4 juni gick KSF:s årliga kongress av stapeln i Eskilstuna. Kongressen genomfördes i samband med Kristdemokratiska Ungdomsförbundets riksmöte, vilket traditionsenligt genomfördes under Kristi himmelfärds helg.

Vid kongressen närvarade 23 medlemmar som bland annat utsåg Erik Unogård, Jenny Alexandersson och Jessica Presits till ny förbundsstyrelse. Kontakta gärna KSF för att ta del av kongressprotokollet!